JCh. Yrti Dog Arabat

2.2.2022 zemřela na tetanus Yrti Dog Arabat Yrti Dog Arabat Yrti Dog Arabat Yrti Dog Arabat
2 a 3/4 roku
Yrti Dog Arabat
2 a 3/4 roku
Yrti Dog Arabat
2 a 3/4 roku
Yrti Dog Arabat
r. CAC
Yrti Dog Arabat
r. CAC
Yrti Dog Arabat
r. CAC
Yrti Dog Arabat
r. CAC
Yrti Dog Arabat
r. CAC
Yrti Dog Arabat
BOS
Yrti Dog Arabat
BOS
Yrti Dog Arabat
2 a 1/4 roku
Yrti Dog Arabat
2 a 1/4 roku
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti Dog Arabat
23 měsíců
23 months
Yrti
NVP Klatovy - BOJ
Yrti
MVP České Budějovice - CAJC, BOJ, BOB
Yrti
MVP České Budějovice - CAJC, BOJ, BOB
Yrti
MVP České Budějovice - CAJC, BOJ, BOB
Yrti
MVP Brno - CAJC, BOJ
Yrti
10 měsíců
10 months
Yrti
10 měsíců
10 months
Yrti
10 měsíců
10 months
Yrti
10 měsíců
10 months
Yrti
10 měsíců
10 months
Yrti
10 měsíců
10 months
Yrti
9 měsíců
9 months
Yrti
9 měsíců
9 months
Yrti
9 měsíců
9 months
Yrti
9 měsíců
9 months
Yrti
9 měsíců
9 months
Yrti
9 měsíců
9 months
Yrti
5 měsíců
5 months
Yrti
5 měsíců
5 months
Yrti
5 měsíců
5 months
Yrti
5 měsíců
5 months
Yrti
5 měsíce
5 months
Yrti
Yrti
Yrti
3 měsíce
3 months
Yrti
5 týdnů
5 weeks
Yrti
4 týdny
4 weeks
Yrti
4 týdny
4 weeks
Yrti
3 týdny
3 weeks
Yrti
3 týdny
3 weeks
Posudek
Rodokmen
Pedigree
Otec/Sire:
DOV prostý / eyes clear
Otec/Sire:
HD: A, ED: 0/0
Otec/Sire:
JCh. Sagar Dog Arabat
Matka/Dam:
HD: A, ED: 0/0, DOV prostý - eyes clear
Matka/Dam:
ICh. Mawi Dog Arabat